Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:
BS plus, s.r.o.
Ždaňa 150, 044 11 Ždaňa
Slovenská republika
IČO: 45256586
Tel. číslo: 055/699 04 44
Email: zenbeautyspa.zdana@gmail.com

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na online rezervácie vstupov na skupinové cvičenia (TRX, joga) a individuálne tréningy konané v priestoroch spoločnosti Zen Beauty Spa organizovaných prevádzkovateľom, ďalej na platobné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených klientmi prostredníctvom tejto internetovej stránky, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii.
1.2 Klient je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pre uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ ho žiada, aby uvedený online rezervačný systém nevyužíval. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.
1.3 Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre online rezervácie uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky.
1.4 Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2. Popis produktu alebo služby

2.1 Pri online rezervácii cvičení má klient možnosť vyhľadať si aktuálne voľné kapacity jednotlivých tréningov podľa harmonogramu.
2.2 Pri online rezervácii klient vyplní všetky požadované údaje (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, kont. e-mail a tel. číslo).
2.3 Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie s uvedením registračného čísla. Pridelené registračné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania. Z uvedeného dôvodu je klient povinný registračné číslo bezpečne uschovať.

3. Platobné podmienky

3.1 Úhradu za rezervované miesto pri online rezervácii je klient povinný uhradiť v plnej výške pri online rezervácii prostredníctvom služby GoPay alebo si vybrať platbu v hotovosti. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervované miesta v plnej výške v prospech prevádzkovateľa a oprávňuje prevádzkovateľa na realizáciu tejto úhrady. Celková cena je ihneď zúčtovaná v prospech bankového účtu prevádzkovateľa.

Ceny jednotlivých cvičení /s DPH:

TRX- 3,99€
Joga - 5€
Individuálny tréning - 10€ (v prípade zakúpenia mesačného balíka ide o čiastku 8,25€)
Individuálny tréning pre 2 osoby - 6,25€/ osoba
Individuálny tréning - joga - 20€

4. Reklamačný poriadok a informácie o záruke

4.1 Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky cez rezervačný systém. Pri zmene rezervácie do 24 hodín pred tréningom - vracia sa plná suma na konto užívateľa v rezervačnom systéme. Pri zmene do 12 hodín od tréningu - 50% sumy a 6 hodín pred tréningom sa poplatok za tréning nevracia a tréning prepadá.
4.2 V prípade nekonania sa tréningu z akéhokoľvek dôvodu má klient nárok na refundáciu vstupného v plnej výške, formou podľa dohody.

5.Ochrana osobných údajov

5.1 Klient potvrdením rezervácie berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté vyplnením údajov pri online rezervácii sa spracovávajú v súlade s § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5.2 Klient potvrdením rezervácie dáva prevádzkovateľovi v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú údaje poskytnuté klientom pri online rezervácii (v rozsahu meno, priezvisko, email, tel.číslo), na účely priameho marketingu (ponuka služieb spoločnosti, zasielanie obchodných oznámení a informovanie o marketingových akciách formou správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ). Klient súhlasí najmä s tým, aby prevádzkovateľ sám alebo prostredníctvom povereného sprostredkovateľa zaznamenal osobné údaje do elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovával, zhromažďoval, usporadúval, vyhľadával, prehľadával, využíval, kombinoval a používal pre účely uvedené v tomto odseku.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
6.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.
6.3 Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje a ich dodržiavať.
6.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa.
6.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11. 2017.